Μ.Δ

«Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει».

Maria Montessori

*φωνολογική επίγνωση
*Το κυριότερο διαγνωστικό κριτήριο για τις Μαθησιακές Δυσκολίες είναι η απόκλιση μεταξύ του νοητικού δυναμικού και της σχολικής επίδοσης.


Οι άνθρωποι ταξινομούνται σε τρεις τύπους ανάλογα με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο και μαθαίνουν: τον οπτικό, τον ακουστικό και τον κιναισθητικό.

https://sites.google.com/site/yannisvelikis/essays/e-diadikasia-tes-matheses-kai-e-anaptyxe-tou-noetikou-dynamikou


**Ο δεκάλογος της θεωρίας της Maria Montessori

Στρατηγικές παιδαγωγικής προσέγγισης και εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ.) και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (Δ.Ε.Π.Υ.)

**Χαρακτηριστικά συμπτώματα πιθανής μαθησιακής δυσκολίας στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό

**Αυτισμός ενδείξεις χαρακτηριστικά

**Συμβουλές για εκπαιδευτικούς από τον Alan Sayles, πρόεδρο Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Δυσλεξίας

**Ικανότητες φωνολογικής επεξεργασίας

Ο ορισμός

Ψηφιακή βιβλιοθήκη